Chat with us, powered by LiveChat

Algemene voorwaarden

  Gevestigd te Voorburg, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27195694.
     
1.0   Algemeen
    1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gebruiksovereenkomsten met DataWeb B.V. te noemen DataWeb.
    1.2 Afwijkende voorwaarden, aanpassingen op het contract en bedingen gelden slechts, indien en voor zover die door DataWeb uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
    1.3 Alle door DataWeb gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding van een verzoek tot aansluiting komt een gebruiksovereenkomst tot stand. Een door DataWeb gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. DataWeb heeft het recht een aspirant gebruiker om haar redenen te weigeren.
  1.4 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
     
2.0   Levering
    2.1 Onder levering wordt hierna verstaan het aansluiten van de apparatuur, en het gebruik van de DataWeb verbinding(en).
    2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de gebruiker nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht, tenzij anders omschreven in het contract.
    2.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij DataWeb vinden, DataWeb tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft DataWeb het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. DataWeb stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.
    2.4 Voor klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst heeft DataWeb een e-mail meldpunt voor klachten over het functioneren van het systeem. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. DataWeb is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden.
    2.5 De gebruiker dient DataWeb in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 2.4 vervalt iedere aanspraak van de gebruiker.
    2.6 Klachten laten de betalingsplicht van de koper onverlet.
     
3.0   Vergoeding
    3.1 Contractant is aan DataWeb vergoeding verschuldigd voor de levering van diensten volgens de door DataWeb aangegeven tarieven.
    3.2 De in artikel 3.1 bedoelde vergoedingen worden voor elk van de diensten afzonderlijk vastgesteld en kunnen behelzen:
      3.2.1 Een eenmalig bedrag voor het tot stand brengen van de dienst, en, voor zover van toepassing voor de benodigde voorzieningen;
      3.2.2 Een eenmalig bedrag voor verhuizing, wijziging of verplaatsing van de dienst;
      3.2.3 Een maandelijks verschuldigd bedrag en/of maandelijks verschuldigde bedragen voor het instandhouding en het beschikbaar stellen van de dienst en het verlenen van een of meer diensten;
    3.3 De vergoeding die de contractant maandelijks is verschuldigd, wordt in een door DataWeb opgestelde factuur vermeld. De vergoeding zal worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
    3.4 De door DataWeb geregistreerde gegevens met betrekking tot de (verschuldigde) vergoedingen, administratie, indienststelling van de dienst, tot stand gebrachte verbindingen en leveringen van diensten zijn beslissend, behoudens tegenbewijs.
     
4.0   Betaling
    4.1 Alle betaling dienen bij vooruitbetaling binnen dertig (30) dagen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
    4.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan DataWeb B.V..
    4.3 Indien de contractant niet binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn de vergoeding heeft voldaan, zal DataWeb de contractant mededelen dat de betaling niet is ontvangen en gunt DataWeb de contractant een termijn van zeven (7) dagen waarbinnen de betaling alsnog dient te geschieden. In het geval dat de contractant de betaling niet binnen deze zeven dagen verricht, is de contractant zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim.
    4.4 Vanaf de datum van verzuim kan DataWeb de contractant een extra vergoeding in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen en kosten die DataWeb maakt ten behoeve van het incasseren van die bedragen.
    4.5 DataWeb is gerechtigd de levering van de diensten ingeval van verzuim zonder aankondiging of mededeling direct te staken totdat alle facturen betaald zijn.
    4.6 In geval van niet tijdige betaling zal DataWeb de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de gebruiker mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van 50 Euro. DataWeb is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
    4.7 DataWeb is gerechtigd haar vorderingen op haar gebruiker te verrekenen met de schulden die DataWeb aan die gebruiker heeft, zelfs indien de vorderingen op die gebruiker niet opeisbaar zijn.
    4.8 DataWeb is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt.
     
5.0   Privacy
    5.1 DataWeb zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor DataWeb personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
    5.2 Een uitzondering hierop is wanneer DataWeb door het CIOT verplicht wordt om informatie beschikbaar te stellen in het kader van onderzoek. Het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) voert het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie uit.
     
6.0   Gebruik
    6.1 DataWeb behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, een dergelijke zaak ter beoordeling van DataWeb.
    6.2 DataWeb draagt zorg voor de beschikbaarheid van de DataWeb systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. DataWeb is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de DataWeb systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet of glasvezelnetwerk van derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van DataWeb liggen. DataWeb is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van DataWeb ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de DataWeb systemen door of vanwege DataWeb.
    6.3 DataWeb is gerechtigd verbeteringen in of aan de DataWeb systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker.
    6.4 De contractant klant zorgt voor goede temperatuursomstandigheden voor de ruimte waar de apparatuur van DataWeb geplaatst wordt (geen vocht, beschikbaarheid van stroom, ventilatie, koeling.) Wanneer klant zelf onderhoud uitvoert waardoor de verbinding onderbroken wordt, dient dit minimaal 2 dagen van tevoren bekend zijn gemaakt bij DataWeb.
    6.5 De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
    6.6 Indien, als gevolg van het gebruik van de dienst(en) door de contractant, het verkeer op het vaste netwerk van DataWeb hinder ondervindt is de contractant verplicht om binnen 2 uur na een voorafgaande kennisgeving van DataWeb daartoe, zijn gebruik van de dienst in overeenstemming te brengen met de door DataWeb bij die kennisgeving verstrekte aanwijzingen. Indien dit naar het oordeel van DataWeb noodzakelijk is kan DataWeb de dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.
    6.7 Het is niet toegestaan de verbinding met DataWeb te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend;
      6.7.1 het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal;
      6.7.2 oneerbiedig omgaan met de intellectuele eigendommen van derden;
      6.7.3 andere in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
      6.7.4 het zonder autorisatie binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt
      6.7.5 zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
      6.7.6 computervirussen verspreiden, of andere computerprogramma’s of data verspreiden met het oogmerk computerprogramma’s of data van derden schade toe te brengen;
      6.7.7 zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt. Indien DataWeb strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. DataWeb behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
    6.8 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die DataWeb mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
    6.9 De gebruiker vrijwaart DataWeb voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de gebruiker van DataWeb.
    6.10 DataWeb is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
    6.11 DataWeb is niet verantwoordelijk voor het niet correct werken van de software van de contractant.
    6.12 DataWeb is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot DataWeb tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens DataWeb niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.
    6.13 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door DataWeb gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.
    6.14 DataWeb is gerechtigd de gebruiker de toegang tot DataWeb te ontzeggen en/of te beperken indien de gebruiker in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt opgeheven op het moment dat de gebruiker ten genoegen van DataWeb heeft aangetoond dat hij zijn verplichting nakomt dan wel zal nakomen. DataWeb is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze blokkering en/of beperking.
     
7.0   Duur en beëindiging van de overeenkomst
    7.1 Een contract betreffende een DataWeb verbinding gaat in op de datum dat de dienst tot stand is gebracht/ geactiveerd en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, met een minimumduur van een (1) jaar tenzij anders overeengekomen.
    7.2 DataWeb kan de overeenkomst met de contractant tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden opzeggen. DataWeb zal een dergelijke opzegging schriftelijk en met valide argumenten doen.
    7.3 Contractant kan de overeenkomst met DataWeb beëindigen door schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden voor het verstrijken van de volgende periode.
    7.4 Beide partijen hebben het recht, in aanvulling op het algemene recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
      7.4.1 De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
      7.4.2 De wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend.
      7.4.3 De wederpartij het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren.
     
8.0   Geschillen
    8.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
    8.2 Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Den Haag.
    8.3 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
     
9.0   Wijziging voorwaarden
    9.1 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

H.A.A. Wisman

DataWeb B.V.
Postbus 93464
2509 AL Den Haag

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl