Chat with us, powered by LiveChat


Algemeen

Deze Disclaimer is van toepassing op alle bezoekers van DataWeb.nl- en de Ethernet.nl-website, die toebehoort aan DataWeb BV. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. DataWeb BV behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment de kunnen wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van DataWeb BV.
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DataWeb BV verkrijgen.

Hyperlink naar de DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de DataWeb.nl- en de Ethernet.nl-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door DataWeb BV.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. DataWeb BV controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. DataWeb BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen DataWeb BV en de derde.

Aansprakelijkheid van DataWeb BV

DataWeb BV neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan DataWeb BV daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. DataWeb BV gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website aangeboden wordt.

DataWeb BV zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. DataWeb BV oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. DataWeb BV wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. DataWeb BV zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt DataWeb BV zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. DataWeb BV zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan DataWeb BV zijn verstrekt. Ook zal DataWeb BV zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen en of openbaar maken.

Prijzen en algemene leveringsvoorwaarden

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
Op alle producten en diensten aangeboden op de DataWeb.nl- en Ethernet.nl-website zijn de Algemene leveringsvoorwaarden voor de levering van goederen en diensten door DataWeb BV, gevestigd in Voorburg, van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage, KvK-nummer: 27195694.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de sites DataWeb.nl en Ethernet.nl voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.

Bekijk hier een overzicht van overige partners

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl